МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Науково-методична робота є важливою складовою освітнього процесу та спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації та методів навчання.

Науково-методична рада (далі – НМР) Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (далі – Інститут) є дорадчим органом, який здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-методичної роботи в Інституті та розробляє рекомендації щодо її вдосконалення з метою досягнення світового рівня якості освіти та набуття учасниками освітньої діяльності незаперечних конкурентних переваг з урахуванням передового світового та вітчизняного досвіду, основних положень Болонського процесу та європейських стандартів вищої освіти, інноваційних технологій навчання.
НМР виступає колективним експертом з усіх питань діяльності кафедр та інших структурних підрозділів Інституту, пов’язаних з освітньою та науково-методичною
роботою.

Метою діяльності НМР є організація, координація і контроль методичної роботи, спрямованої на забезпечення високої якості підготовки фахівців в Інституті відповідно до вимог нормативно-правових документів.

Основними напрямами діяльності НМР є:
- розробка стратегії методичної діяльності Інституту в контексті входження до європейського освітнього простору;
- координація розробки стандартів вищої освіти Інституту як складової системи стандартів вищої освіти України;
- організація методичної роботи в Інституті і контроль за відповідністю її показників стандартам вищої освіти та акредитаційним вимогам;
- управління роботою з удосконалення організації та методики викладання навчальних дисциплін;
- впровадження передового досвіду методичної роботи в Інституті, розвиток зовнішніх зв’язків з іншими установами і закладами освіти, сприяння підвищенню професійного рівня викладачів Інституту.

Основними завданнями НМР є:
- визначення напрямів удосконалення змісту вищої освіти, форм, методів і засобів навчання та організації освітнього процесу з урахуванням тенденцій розвитку національної та світової систем вищої освіти;
- розробка рекомендацій з удосконалення системи забезпечення якості освітнього процесу;
- впровадження інноваційних методів навчання, новітніх освітніх методик та технологій, сучасних технічних засобів та програмних продуктів;
- розробка рекомендацій для вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу;
- сприяння безперервному розвитку педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників;
- узагальнення та розповсюдження досвіду методичної роботи вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів;
- створення, удосконалення та забезпечення функціонування єдиної методичної системи Інституту;
- презентація кращого досвіду методичної, педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників Інституту.

План роботи науково-методичної ради на 2023-2024 н.р.

Склад науково-методичної ради