МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Спеціальність: 262 ПравоОХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітня програма: Правоохоронна діяльність

Перший (бакалаврський) освітній рівень

 Програма спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» орієнтована на оволодіння здобувачами вищої освіти методами, методиками та технологіями правоохоронної діяльності, системного підходу до вирішення завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку; знаннями, уміннями та навичками, спрямованими на створення стратегій розвитку у сфері правоохоронної діяльності, публічної безпеки і порядку; розроблення і впровадження організаційно-правових заходів підвищення ефективності правоохоронної діяльності.

Бакалавр з правоохоронної діяльності має оволодіти компетентностями, необхідними для розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі правоохоронної діяльності під час практичної діяльності з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів правоохоронної діяльності, системного аналізу та планування операцій, прогнозування, оптимізації та прийняття рішень, проведення досліджень та/або здійснення інновацій у сфері правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності, які володіють системою знань у галузі правоохоронної діяльності, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати й інноваційні методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, здатні брати участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною та організаційно-управлінською діяльністю.

       Програмні результати навчання:

Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» повинен продемонструвати такі результати навчання:

Розуміти  історичний,  економічний,  технологічний  і  культурний  контексти розвитку правоохоронної діяльності.

Організовувати  культурний  діалог  на  рівні,  необхідному  для  ефективної професійної діяльності.

Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її.

Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки.

Розробляти  тексти  та  документи  з  питань  професійної  діяльності,  вільно спілкуватися  українською  та  іноземною  мовами  усно  і  письмово  у  соціальній  і професійній сферах. 

Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності.

Здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення публічної безпеки і  порядку,  а  також  комунікацію  з  фізичними  та  юридичними  особами  з  метою своєчасного реагування на кримінальні злочини, адміністративні правопорушення та події.

Здійснювати  пошук  інформації  у  доступних  джерелах  для  повного  та всебічного встановлення необхідних обставин.

Користуватись  державною  системою  урядового  зв’язку,  Національною системою конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах  кіберзахисту  критичної  інформаційної  інфраструктури,  державних інформаційних  ресурсів  та  інформації,  криптографічного  та  технічного  захисту інформації,  телекомунікацій,  користування  радіочастотним  ресурсом  України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку.

Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

Знати  і  розуміти  сучасні  правові  доктрини,  цінності  та  принципи функціонування національної правової системи.

Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки.

Знати  і розуміти  відповідні  вимоги  законодавства,  грамотно  оформлювати процесуальні документи, що використовуються під час провадження у справах про адміністративні  правопорушення,  здійснювати  превентивні  та  примусові поліцейські  заходи,  а  також  кваліфікацію  адміністративних  та  кримінальних правопорушень.

Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом життя, підвищення професійної  майстерності,  вивчення  та  використання  передового  досвіду  у  сфері правоохоронної діяльності.

Працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов’язки та під час розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної діяльності. 

Застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального злочину чи адміністративного правопорушення.

Використовувати  основні методи  та засоби  забезпечення правопорядку в державі,  дотримуватись  прав  і  свобод  людини  і  громадянина,  попередження  та припинення нелегальної (незаконної) міграції та інших загроз національної безпеки держави (кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку, тощо).

Застосовувати  штатне  озброєння  підрозділу (вогнепальну  зброю, спеціальні  засоби,  засоби  фізичної  сили);  інформаційні  системи,  інформаційні технології, технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні), оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Вміти застосовувати процедури надання першої медичної допомоги.

Підтримувати,  встановлені  на  законодавчому  рівні,  умови  дотримання дозвільної системи.

Організовувати заходи щодо режиму секретності та захисту інформації.

Вміти  оцінювати  обстановку,  рівень  потенційних  загроз  та  викликів, прогнозувати  розвиток  обстановки,  дій  правопорушників  та  противник,  вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.

Вміння здійснювати моніторинг безпеки підприємства та її складових.

Працевлаштування: фахівці із кваліфікацією бакалавра з правоохоронної діяльності можуть знайти себе у різних напрямах правоохоронної діяльності, а саме: в органах прокуратури, поліції, СБУ, митних органах, а також реалізуватися у приватній охоронній та детективній діяльності тощо.

Освітня програма "Правоохоронна діяльність", спеціальність 262 "Правоохоронна діяльність", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Наказ МОН України "Про ліцензування освітньої діяльності" від 31.10.2022 р. № 246-л

 

Спеціальність: 262 ПравоОХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітня програма: Правоохоронна діяльність

Другий (магістерський) освітній рівень
 

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих, соціально відповідальних фахівців з правоохоронної діяльності, які відповідають сучасним потребам ринку праці, суспільства та держави, здатні розв’язувати складні задачі і проблеми дослідницького та/або інноваційного характеру у галузі правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, а також готові, будучи відданими принципам людської та професійної гідності, справедливості, рівності, неупередженості, незалежності, співпереживання та дотримання високих етичних стандартів, до вирішення завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, надання поліцейських послуг.

 

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Eксклюзивність освітньо-професійної програми полягає в інтегративному поєднанні класичних юридичних дисциплін, які традиційно викладаються в юридичних ЗВО, з дисциплінами правоохоронного спрямування, що забезпечує формування у здобувачів системи компетентностей, необхідних для виконання ряду функцій правоохоронних органів, а також вивчення забезпечення безпеки в діяльності підприємств та установ. Спеціальна освіта в спеціальності «Правоохоронна діяльність». Ключові слова: правоохоронна діяльність; забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності; досудове розслідування; безпека діяльності організацій та установ.

Особливості програми: Практична підготовка в обсязі 300 год. (10 кредитів ЄКТС) має на меті закріплення здобувачами вищої освіти професійних умінь та навичок магістра з правоохоронної діяльності. Базами практики є особи публічного та приватного права, які здійснюють діяльність за професійними видами робіт, передбаченими Національним класифікатором України (в правоохоронних органах із відповідною специфікою діяльності (Національна поліція, Служба безпеки України, Науково-дослідний інститут судових експертиз, тощо), органах виконавчої влади, державної фіскальної служби, недержавних правоохоронних структурах, юридичних та консалтингових компаніях, адвокатських об’єднаннях): Класифікація видів економічної діяльності, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 р. № 457 (з наступники змінами), зокрема: 80.10 - Діяльність приватних охоронних служб; 80.20 - Обслуговування систем безпеки; 80.30 – проведення розслідувань; 84.11 – державне управління загального характеру; 84.24 – діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки. В правоохоронних органах із відповідною специфікою діяльності (Національна поліція, Служба безпеки України, Науково-дослідний інститут судових експертиз, тощо), органах виконавчої влади, державної фіскальної служби, недержавних правоохоронних структурах, юридичних та консалтингових компаніях, адвокатських об’єднаннях.

Викладання та навчання: Студентоцентроване, проблемно/проектно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання, e-learning. Освітня програма передбачає комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності магістрів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця-правоохоронця з урахуванням індивідуальних особливостей учасників освітнього процесу. З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання. Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання, статистичні та якісні методи порівняльно-правового та історично-правового аналізу, правове моделювання, комунікативні технології, методи дослідницької діяльності та презентації результатів, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі принципів права. Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників, конспектів лекцій, матеріалів з організації самостійної роботи, консультації з викладачами, виконання курсових робіт, проходження практик. Використання в освітньому процесі технологій дистанційного навчання. Детальне ознайомлення здобувачів з специфікою професійної діяльності.

Освітня програма "Правоохоронна діяльність" , спеціальність 262 "Правоохоронна діяльність", другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Наказ МОН України "Про ліцензування освітньої діяльності" від 31.10.2022 р. № 246-л

Зауваження, пропозиції стосовно змісту програм  просимо надсилати на адресу кафедри права та правоохоронної діяльності: .