МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Хмельницький інститут
Міжрегіональної Академії управління персоналом
готує фахівців на денній та заочній формах навчання

НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ (11 класів)
до рівня вищої освіти «бакалавр»

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
до рівня вищої освіти «МАГІСТР» за спеціальністю:

 

Випускова кафедра Економіки, управління та туризму

АБІТУРІЄНТУ

ЕКОНОМІКА

Програма спеціальності 051 «Економіка» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців у галузі економіки та управління на рівні як організацій, установ (мікроекономічному рівні), так і державних органів влади (макроекономічному рівні), які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку економіки, управління, ефективного ведення господарської діяльності на підприємстві, забезпечення його конкурентоспроможності та розвитку, прогнозувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних і прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати, розробляти інформаційну підтримку управлінських процесів організації з використанням сучасних інформаційних ресурсів і технологій, розробляти та реалізовувати стратегію і тактику розвитку економіки та господарських одиниць.

Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної, педагогічної роботи у планово-економічних відділах підприємств, відділах управління персоналом, організацій різної галузевої приналежності; рекрутингових, аутсорсингових агентствах, а також у державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність у сфері управління, регулювання та контролю соціально-трудових відносин та соціального захисту населення, зокрема, Державній службі зайнятості, Пенсійному фонді України, а також організаціях, що здійснюють науково-дослідну діяльність у сфері праці, зайнятості, соціального захисту населення, закладів вищої освіти.


Фінанси, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ

        Фінанси, банківська справа та страхування одна із основних спеціальностей економічного напряму. Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти та вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств і об’єднань різних видів діяльності, незалежно від форм власності і організаційного формування, у страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, в науково-дослідних установах тощо.

Основна мета спеціальності підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління з фінансів, банківської та страхової справи.

Перелік спеціальних дисциплін, що викладаються студентам: бюджетна система, місцеві фінанси, соціальне страхування, фінансовий аналіз, банківська справа, податкова система, страхові послуги, фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, політична економія, маркетинг, економічна інформатика, статистика, фінанси, облік і оподаткування, макроекономіка, мікроекономіка, міжнародна економіка, національна економіка.

Випускники можуть займати посади: аудитор; економіст з планування; економіст з фінансової роботи (плановики, консультанти, радники, аналітики); керівник фінансового відділу; керівник підприємства різних організаційно-правових форм; консультант з фінансово-економічних питань; науковий співробітник; начальник фінансового управління; підприємець; помічник фінансиста/фінансист; працівник банку; провідний фахівець відділу (департаменту, управління); фахівець з фінансово-економічної безпеки; фінансовий директор підприємства.

 

  

 

 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

        Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» є однією із найбільш популярних спеціальностей економічного спрямування. Вона є універсальною й професійно спрямованою до сучасних вимог на ринку праці у підготовці фахівців у сфері знань і навичок обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової та аудиторської діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності підприємств й інших суб’єктів господарювання, у тому числі у бюджетній та банківських сферах.

«Облік і оподаткування» є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати у двох напрямах: бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Крім того, фахівці даної спеціальності є багатофункціональними працівниками. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням обліку, але й здійснює іншу діяльність, що включає планування і прийняття рішень, у тому числі щодо оптимізації оподаткування, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку й аналіз господарсько-фінансової діяльності.

Серед найбільш важливих аспектів навчальної діяльності фахівців даної спеціальності є формування високого професійного рівня, який передбачає глибоке знання гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних, фахових дисциплін, а також можливість професійної адаптації спеціалістів в умовах нових ринкових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей.

Здобута кваліфікація дозволяє працювати у: великих корпоративних підприємствах; громадських та політичних організаціях; міжнародних фондах; організаціях різних форм власності; облікових, економічних, фінансових, виробничих та аналітичних підрозділах і службах підприємств, організацій та установ різних галузей діяльності й усіх форм власності; органах державного управління та місцевого самоврядування, фіскальних органах; органах фінансової системи країни, Державного казначейства, банках, біржах, страхових агентствах, контрольно-ревізійних управліннях, установах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та культури, недержавних і державних пенсійних фондах; консалтингових установах; підприємствах малого і середнього бізнесу; фінансових, кредитних і страхових установах.

 

ТУРИЗМ

Поділля і зокрема Хмельницька область – один із наймальовничіших куточків України з багатою культурною спадщиною, різноманітними природними ресурсами, рекреаційним потенціалом, спортивно-оздоровчою базою, потужними ринками обміну товарів і послуг.

Підготовка здобувачів освіти з напряму “Туризм” у Хмельницькому інституті МАУП планується на базі застосування сучасних новітніх вітчизняних технологій, зарубіжного, досвіду та інноваційних знахідок в освітній діяльності, керуючись при цьому Законом “Про освіту” та іншими нормативними документами в розвитку освіти в Україні.

Основними дисциплінами, які забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю і формують професійні компетенції є технологія і організація туристичної діяльності, туристське країнознавство, організація екскурсійного обслуговування, правове регулювання в туристській діяльності, організація обслуговування туристів в готелях, іноземна мова, професійний етикет та інші.

Практична підготовка здобувачів освіти відбувається у формі навчальної та виробничої практик в готелях і туристичних комплексах.

Фахівці з туризму здійснюють прийом замовлень на надання туристичних послуг, контроль якості туристичних послуг, ділове листування за допомогою комп’ютерних засобів, ведуть документацію з використанням офісної оргтехніки, облік і збереження документації в поточній діяльності, забезпечують правові та організаційні норми охорони праці.

Основні посади, на яких може працювати після закінчення навчання фахівець з туризму: помічник менеджера з внутрішнього туризму; помічник менеджера з міжнародного туризму; керівник туристичної групи; організатор подорожей (екскурсій); адміністратор; черговий інформаційно-довідкової служби.