МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

 Хмельницький інститут
Міжрегіональної Академії управління персоналом
готує фахівців на денній та заочній формах навчання

НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ (11 класів)
до рівня вищої освіти «бакалавр»

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
до рівня вищої освіти «МАГІСТР» за спеціальністю:

Випускова кафедра Психології

АБІТУРІЄНТУ

 

Психологія


Програма спеціальності 053 «Психологія» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців психології, передбачає їхній розвиток в особистісному, професійному та соціальному плані, а її результатом є формування ключових професійних компетенцій, адекватних сучасним соціокультурним умовам. Навчальний процес підготовки психологів орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до самоосвіти, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, систем управління та організації праці в умовах ринкової економіки. Фахівці-психологи здатні виступати своєрідними посередниками у системі взаємодії особистості, сім’ї і суспільства, активно впливати на створення позитивних відносин в соціумі, на гармонізацію взаємовідносин між людьми, здійснювати підтримку корисних ініціатив, стимулювати різні види допомоги, здійснювати психологічні дослідження та ін. Окрему увагу приділено розвитку у здобувачів вищої освіти необхідних професійних навичок для ефективного психологічного консультування інших людей. Психологи також оволодівають основними принципами складання психокорекційних програм та здійснення психокорекційної допомоги.

Фахівці з напряму підготовки «Психологія» можуть виконувати науково-дослідницьку, освітню, управлінську, психодіагностичну, консультативну та психокорекційну роботу: в наукових та освітніх закладах різного рівня; в установах соціальної сфер; економічних установах, виконуючи обов’язки по роботі з персоналом; медичних установах, здійснюючи психологічний супровід хворих осіб; у силових структурах. Також психологи розробляють рекомендації та впроваджують психогігієнічні заходи для покращення умов навчання, виховання та виробничої діяльності людини. Випускники-психологи готуються до роботи в системі освіти, медицини, соціальної допомоги населенню, соціальній службі для сім’ї, дітей та молоді, у Збройних силах, СБУ, МВС, адміністративних, політичних та приватних структурах.

Основна мета спеціальності – надати освіту із широкими можливостями працевлаштування задля успішної професійної самореалізації на ринку праці, сформувати основні компетенції психолога, здатного до самостійної роботи та продовження освіти за докторськими програмами з психології.